Обява за конкурс за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция “Структурни фондове по рибарство“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.София

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, гр. БУРГАС,

ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 468/10.10.2018 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

За длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в дирекция “Структурни фондове по рибарство“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.София.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– Образователна степен – магистър;
– Професионална област – право;
– Придобита юридическа правоспособност;
– Минимален ранг – V младши;
– Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
– Компютърна грамотност (Word, Excel);
– Владеене на английски език;
– Свидетелство за управление на МПС,категория В.
3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява функции и задължения във връзка с правната дейност на ДСФР, съгласно принципите за законосъобразност, добро управление, прозрачност и ефективност в съответствие с Правилника за работа в ДСФР; извършва процесуално представителство по дела, заведени от бенефициенти на Оперативна програма за усвояване на средства от Европейския фонд за рибарство; дава становища по правни въпроси, изготвя договори и осигурява правната обезпеченост при работата на ДСФР;
4. Размер на основната месечна заплата:
-От 510 лв. до 1800 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
-Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат:
– Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен и копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., на следните адреси :
– гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, стая „ Деловодство“;
– гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17 ст. 423.
Срокът за подаване на документи е 10 дни, считано от датата следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61,ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2 и гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 17, ст. 423, на интернет страницата на Агенцията. Телефон за контакти: 056/876073.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС