Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство по процедура чрез директно предоставяне № BG14MFOP001-3.003-0001 “Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“.

След извършена оценка за административно съответствие и допустимост, и техническа и финансова оценка, оценителната комисия към Управляващия орган /УО/ на Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ е допуснала до финансиране проектно предложение, с рег. № BG14MFOP001-3.003-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“, подадено в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-3-003-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извърши изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН ) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ интернет адреса https://eumis2020.government.bg .

С одобрен от 17.09.2018 г. оценителен доклад, от ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г., е определен размер на безвъзмездната финансова помощ 2 269 447.28 лв. (два милиона, двеста шестдесет и девет, четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и осем ст.).

След предоставяне на изисканата информация от страна на УО на ПМДР, беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG14MFOP001-3.003-0001-C01, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Съгласно Националната комуникационна стратегия 2014-2020 всеки един проект финансиран от Европейските фондове следва да предвиди и отдели средства за информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“.

Чрез прилагането на мярката се подпомогна събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г., даващи възможност за оценка на:

– състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси;

– нивото на риболов, оценка на изхвърлянията от риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми;

– социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор във и извън рамките на Съюза.

Изпълнението на дейностите по тази мярка ще допринесат за предоставяне на надеждни данни, които да бъдат в основата на качествена оценка на въздействието на риболовните дейности върху морските екосистеми, развитието на сектора на аквакултурата и рибопреработвателната промишленост, а това от своя страна доведе до опазване на живите водни ресурси и тяхната устойчива експлоатация, прилагайки щадящият екосистемите подход за управление на рибните ресурси.

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 3, буква а) на Регламент (ЕС) № 508/2014.

ЕФМДР подпомага събирането, управлението и използването на данни, предвидени в член 25, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и допълнително конкретизирани в Регламент (ЕС) 2017/1004.

Допустими са следните видове дейности:

1. събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на ОПОР;
2. участие на представители на държавите членки и на регионалните органи в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, в които Съюзът е договаряща страна или наблюдател, или заседания на международни органи, отговарящи за предоставянето на научни становища;
3. подобряване на системите за събиране и за управление на данни и извършване на пилотни проучвания с цел подобряване на съществуващите системи за събиране и управление на данни;
4. ддейности, свързани с информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“;
5. дейности, свързани с организация и управление на проекта.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм