Обява за конкурс за длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, гр. БУРГАС,

ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 421/28.08.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

За длъжност ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, в отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ .
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– Образователна степен – професионален бакалавър;
– Професионална област – биология, зооинженерство, селско стопанство, горско стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина и др;
– Минимален ранг – V младши;
– Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
– Компютърна грамотност;
– Свидетелство за управление на МПС – категория В (без нарушения).
3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява служебните си задължения на територията на отдел „Рибарство и контрол – Южна България“- гр. Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Осъществява наблюдение за производството на зарибителен материал и риба за консумация и друг генетичен материал и потребностите от тях. Познава, спазва и осъществява оперативни функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурите. Съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за рибарството и аквакултурите. Осъществява контролни функции върху риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов. Познава, спазва и прилага европейското законодателство в областта на рибарството.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 510 лв. до 1800 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност – копия и в оригинал /за справка/;
– Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, въпреки, че такъв не се изисква по нормативни актове – копие и в оригинал / за справка/;
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Oбявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
10. Информация във връзка с конкурса се обявява на табло пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, и на интернет страницата на Агенцията.
Телефон за контакти: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС