Обява за конкурс за длъжност младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 400/07.08.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• Образование – висше:
• Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
• Професионална област – биология, ихтиология, хидробиология, екология и други в областта на рибарството и аквакултурите, международни отношения;
• Минимален ранг – V младши;
• Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
• MS Office, Internet, английски език – писмено и говоримо;
• Предимства: следдипломно обучение, специализация, владеене на друг западен език, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността:
Обработка на преписки и участие в дейности свързани с прилагането на националното, европейското и международното законодателство в областта на рибарството и аквакултурите. С дейността си помага за управлението на рибарството, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и биологичното разнообразие. Прилага нормативната уредба и законодателството на ЕС, отнасящи се за сектор „Рибарство“. Осъществява кореспонденция във връзка с дейността на дирекцията.
4. Размер на основната месечна заплата:
• От 510 лв. до 1800 лв. /в зависимост от професионалния стаж/.
5. Начин на провеждане на конкурса:
• Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/;
2. Документ за самоличност /за справка/;
3. Към заявлението кандидатите следва да приложат:
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
• Копия от документи за придобито образование, специалност и квалификация – копия и в оригинал за справка.
7. Подаване на заявлението и приложенията към него:
Извършва се лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Подаване на документите за кандидатстване:
В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Публикуване на обявлението за конкурса:
Публикува се едновременно в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата страницата на Агенцията www. iara.government.bg.
10. Обявявяване на информация във връзка с конкурса:
На информационното табло пред деловодството на ИАРА и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Телефон за контакти: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм