Обява за конкурс за длъжност младши експерт – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 400/07.08.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• Образование – висше:
• Минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;
• Професионална област – биология, ихтиология, хидробиология, екология и други в областта на рибарството и аквакултурите, международни отношения;
• Минимален ранг – V младши;
• Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
• MS Office, Internet, английски език – писмено и говоримо;
• Предимства: следдипломно обучение, специализация, владеене на друг западен език, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността:
Обработка на преписки и участие в дейности свързани с прилагането на националното, европейското и международното законодателство в областта на рибарството и аквакултурите. С дейността си помага за управлението на рибарството, възстановяване и опазване на биологичното равновесие и биологичното разнообразие. Прилага нормативната уредба и законодателството на ЕС, отнасящи се за сектор „Рибарство“. Осъществява кореспонденция във връзка с дейността на дирекцията.
4. Размер на основната месечна заплата:
• От 510 лв. до 1800 лв. /в зависимост от професионалния стаж/.
5. Начин на провеждане на конкурса:
• Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/;
2. Документ за самоличност /за справка/;
3. Към заявлението кандидатите следва да приложат:
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
• Копия от документи за придобито образование, специалност и квалификация – копия и в оригинал за справка.
7. Подаване на заявлението и приложенията към него:
Извършва се лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Подаване на документите за кандидатстване:
В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Публикуване на обявлението за конкурса:
Публикува се едновременно в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт за търсене на работа и на интернет страницата страницата на Агенцията www. iara.government.bg.
10. Обявявяване на информация във връзка с конкурса:
На информационното табло пред деловодството на ИАРА и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Телефон за контакти: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС