Провеждане на обществена консултация относно стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури

В периода 17 юли – 9 октомври 2018 г. Европейската комисия провежда обществена консултация относно стандартите на Европейския съюз (ЕС) за предлагане на пазара на продукти от риболов и аквакултури чрез попълване на онлайн въпросник, достъпен на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OPC EUmarketinostandards fisheryaquacultureprod ucts?survevlanouaQe=BG

Целта на консултацията за оценка на стандартите на ЕС за предлагане на пазара е да се събере информация от всички заинтересовани страни, включително от потребителите. Информацията ще послужи да се оцени степента, до която съществуващите стандарти за предлагане на пазара продължават да бъдат подходящи за постигане на своите цели.

Консултацията осигурява възможност за обсъждане и събиране на обратна информация относно стандартите за предлагане на пазара като инструмент за гарантиране на снабдяването на пазара на ЕС с устойчиви продукти, за лоялна конкуренция и подобрена рентабилност на сектора, както и за еднакви условия на конкуренция между операторите.

Целева група са всички граждани и по-широката общност на заинтересованите страни. Търси се най-вече мнението на тези, които са пряко засегнати, като администрациите на държавите членки, които се занимават със стандартите за предлагане на пазара, производители, преработватели и техните асоциации, вносители, оператори по веригата на доставки (например търговци на дребно) и търговци на едро, рибни борси, малки и средни предприятия и др.

Повече информация за провежданата консултация може да бъде намерена на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketina-standards-fishery-and-aquaculture-products ba

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм