Обява конкурс: за длъжност началник сектор – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 387/27.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образование – висше;
– Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
– Минимален ранг – III младши;
– Професионален опит – 3 години.
2. Допълнителни изисквания:
– MS Office, Internet, свидетелство за управление на лек автомобил;
– Предпочитани специалности в областта на зооинженерството, селското стопанство, горското стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите;
– Предимства: добри познания по ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина и други, владеене на западен език, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността:
Организира, координира, контролира и отчита дейността на сектор „Рибарство и контрол” гр. Бургас, съгласно Устройствения правилник на ИАРА. Анализира състоянието на рибарството и аквакултурите на територията на сектора по отношение на развитие, структура, производство, маркетинг и др. Организира извършването на наблюдение и контрол на условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на зарибителен и друг генофондов материал. Контролира законосъобразното съставяне на актове при осъществяване на контрол от страна на инспекторите от съответния сектор и съставя актове при установяване на административни нарушенияпо Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. Обобщава и представя пред ръководството добрите практики от дейността на секторите в регионалния сектор, довели до повишаване на ефестивността на работата. Изпълнява функциите и носи отговорностите на материално отговорно и подотчетно лице по смисъла на българското законодателство. Спазва правилата, определени от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Етичния кодекс за поведение на служителите в ИАРА, Вътрешните правила за дейността на дирекцията и Вътрешните правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда в ИАРА. Докладва на прекия си ръководител за констатираните административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 510 лв. до 2100 лв. /в зависимост от професионалния стаж/.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/;
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документи за придобито образование, специалност, квалификация, и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
– Документи, удостоверяващ професионален опит – копия и в оригинал за справка.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за информация: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС