Обява конкурс: за длъжност началник сектор – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 387/27.07.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжност НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка на сектор „Рибарство и контрол“ гр. Бургас, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр. Бургас, Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.
1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образование – висше;
– Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
– Минимален ранг – III младши;
– Професионален опит – 3 години.
2. Допълнителни изисквания:
– MS Office, Internet, свидетелство за управление на лек автомобил;
– Предпочитани специалности в областта на зооинженерството, селското стопанство, горското стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите;
– Предимства: добри познания по ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина и други, владеене на западен език, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността:
Организира, координира, контролира и отчита дейността на сектор „Рибарство и контрол” гр. Бургас, съгласно Устройствения правилник на ИАРА. Анализира състоянието на рибарството и аквакултурите на територията на сектора по отношение на развитие, структура, производство, маркетинг и др. Организира извършването на наблюдение и контрол на условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на зарибителен и друг генофондов материал. Контролира законосъобразното съставяне на актове при осъществяване на контрол от страна на инспекторите от съответния сектор и съставя актове при установяване на административни нарушенияпо Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. Обобщава и представя пред ръководството добрите практики от дейността на секторите в регионалния сектор, довели до повишаване на ефестивността на работата. Изпълнява функциите и носи отговорностите на материално отговорно и подотчетно лице по смисъла на българското законодателство. Спазва правилата, определени от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Етичния кодекс за поведение на служителите в ИАРА, Вътрешните правила за дейността на дирекцията и Вътрешните правила за правата и задълженията на потребителите на компютърната и информационната среда в ИАРА. Докладва на прекия си ръководител за констатираните административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности.
4. Размер на основната месечна заплата:
– От 510 лв. до 2100 лв. /в зависимост от професионалния стаж/.
5. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.
6. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/;
– Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
– Документ за самоличност /за справка/;
– Документи за придобито образование, специалност, квалификация, и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
– Документи, удостоверяващ професионален опит – копия и в оригинал за справка.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за информация: 056/876075.

Заявление за участие в конкурс, приложение 2 към чл.17
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм