Пазарни консултации по чл. 44 ЗОП: „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска.

Настоящите пазарни консултации се провеждат във връзка с подаване на проектно предложение, с предмет: „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска“ по Програма за морско дело и рибарство. Проектното предложение е по процедура Контрол и изпълнение Проектното предложение е по мерки BG14MFOP001-3.001. След извършено проучване на пазара и реалните пазарни цени, могат да бъдат представени три оферти на база на зададените параметри или минималните техническите характеристики, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение. При обективна невъзможност да се изпълни това изискване, поради наличието на само един възможен изпълнител/доставчик, може да бъде допуснато представянето само на една оферта, с оглед спецификата на съответните активи/услуги/дейности.

 

  1. Покани
  2. Оферти