Стартира повторно обществено обсъждане на изменените документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)

Във връзка с получените коментари по време на общественото обсъждане и предвид пълното и коректното им отразяване в  предложените за изменение документи, както и с оглед осигуряване на максимална публичност и прозрачност, и в съответствие с чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, проектите на Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение преди внасянето им за утвърждаване следва отново да преминат етап на обществено обсъждане.

УО на ПМДР стартира повторно обществено обсъждане на изменените и нови документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”.

Пълният пакет документи можете да намерите тук

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм