Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 1.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ по ПМДР.

Пълният пакет документи можете да намерите тук