Обществено обсъждане на документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)

На основание чл.26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане документи по процедура за подбор на проекти по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

Пълният пакет документи може на намерите тук