Уведомление относно заповед № РД-29/22.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ИАРА, в която са одобрени условията и реда за кандидатстване за улов на калкан за 2018 година.

Със заповед № РД-29/22.01.2018 г на Изпълнителния директор на ИАРА са одобрени условията и реда за кандидатстване за улов на калкан за 2018 година. Със същата заповед са одобрени критериите за допустимост и оценка на допуснатите кандидати, които са в унисон с изискванията на Регламент 1380/2013 за Общата политика в областта на рибарството. Заповедта е изцяло съобразена с ангажимента, поет от държавата за оторизиране на максимум 116 риболовни кораба за улов на калкан. Преди и по време на периода за обществено обсъждане бяха проведени срещи с представители на бранша, на които бяха обсъдени условията за разпределяне на квотата.

И през тази година ИАРА продължи практиката от последните няколко години да прилага споделен подход за разпределение на националната квота, предоставяйки една част от нея за разпределение на сдружения по чл. 10в от Закона за рибарството и аквакултурите.

След преглеждане на всички заявления със заповеди № РД-91/13.02.2018, РД-92/13.02.2018 и РД-93/13.02.2018 са одобрени общо 115 риболовни кораба, на които да бъдат издадени специални разрешителни за улов на калкан.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм