Със Заповед № РД-107/19.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА е прекратен конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран уред – далян „Чукалята“ открит със Заповед № РД – 843/19.12.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА