Със Заповед № РД-84/12.02.2018 г. ИАРА се измени Заповед № РД-29/22.01.2018, с която са определени условията и реда за усвояване на квота калкан за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Бих желал да Ви уведомя, че със Заповед № РД-84/12.02.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е изменена Заповед № РД-29/22.01.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА, с която са определени критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в усвояването на националната квота калкан през 2018 година.
Направена е промяна в съдържанието на общият административен акт, в частта която е приложима за всички лица, независимо от членството им в организациите по чл. 10в от Закона за рибарството и аквакултурите, като отпада критерий за допустимост допустимост „Подаден формуляр за икономическа статистика за 2016 г. при спазване на изискванията на чл. 18е, ал. 9 от ЗРА“.
С изменението може да се запознаете като изтеглите Заповед № РД- 84/12.02.2018 г. на изпълнителния директор на ИАРА, от официалната интернет страница на ИАРА на адрес: http://iara.government.bg/.

Уведомление
Заповед № РД-84/12.02.2018 г.