Заповед за утвърждаване на образец на информационно-статистически формуляр, съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за рибарството и аквакултурите, който се попълва от лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми