Обява за конкурс за длъжност ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София с място на работа гр. Видин

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 816/04.12.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА

 

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С:

 

За длъжност ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР – 1 щатна бройка в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, Отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София  с място на работа гр. Видин

 

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образователна степен – бакалавър;
 • Професионална област – биология, зооинженерство, селско стопанство, горско стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина и др;
 • Минимален ранг – IV младши;
 • Професионален опит – 2 години.
 1. Допълнителни изисквания:
 • Компютърна грамотност;
 • Свидетелство за управление на МПС – категория В (без нарушения).
 1. Кратко описание на длъжността:

Изпълнява служебните си задължения на територията на отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София – град и София. Анализира състоянието на рибарството и аквакултурите на територията на отдела по отношение на развитие, структура, производство, маркетинг и др. Контролира обектите за търговия с риба и рибни продукти. Осъществява оперативни функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурите. Съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за рибарството и аквакултурите. Осъществява контролни функции върху риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов. Познава, спазва и пролага европейското законодателство в областта на рибарството.

 1. Размер на основната месечна заплата:
 • От 460 лв. до 2000 лв.
 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • Тест и интервю.
 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
 • Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • Към заявлението кандидатите следва да приложат декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
 • Документ за самоличност /за спрвка/;
 • Документи за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност – копия и в оригинал /за справка/;
 • Документи, удостоверяващи професионален опит.
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
 2. Документите за кандидатстване се подават в деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
 3. Информация във връзка с конкурса се обявява на табло пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, и на интернет страницата на Агенцията.Телефон за контакти: 056/876073.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм