Уведомление за извадковия план

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) относно реда за водене на риболовен дневник, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури припомня следното:
След промените в Закона за рибарството и аквакултурите в края на 2015 година, капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра бяха освободени от задължението за водене на риболовен дневник. Същата тази разпоредба поставя допълнително условие за отпадане задължението за водене на риболовен дневник, а именно – влязъл в сила план за статистически извадки. През 2015 година бе проведен пилотен проект за изпълнение на план за статистически извадки, въз основа на който да се изчислят уловените количества риба и други водни организми. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури след като анализира
резултатите от пилотния проект и внесе необходимите корекции, изпрати планът за статистически извадки за съгласуване до Европейската комисия. Планът ще влезе в сила след положително становище на Комисията. Тогава капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра ще бъдат освободени от задължението за водене на риболовен дневник. Информираме Ви, че след отпадането на това задължение, капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра ще трябва да попълват месечна декларация за риболовните дейности. В допълнение Ви информираме, че до влизане в сила на Плана за статистически извадки, се прилага действието на параграф 10 (1) от Преходна разпоредба към Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, а именно:

„До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19, ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.“