Уведомление за извадковия план

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) относно реда за водене на риболовен дневник, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури припомня следното:
След промените в Закона за рибарството и аквакултурите в края на 2015 година, капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра бяха освободени от задължението за водене на риболовен дневник. Същата тази разпоредба поставя допълнително условие за отпадане задължението за водене на риболовен дневник, а именно – влязъл в сила план за статистически извадки. През 2015 година бе проведен пилотен проект за изпълнение на план за статистически извадки, въз основа на който да се изчислят уловените количества риба и други водни организми. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури след като анализира
резултатите от пилотния проект и внесе необходимите корекции, изпрати планът за статистически извадки за съгласуване до Европейската комисия. Планът ще влезе в сила след положително становище на Комисията. Тогава капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра ще бъдат освободени от задължението за водене на риболовен дневник. Информираме Ви, че след отпадането на това задължение, капитаните на риболовни съдове с дължина до 10 метра ще трябва да попълват месечна декларация за риболовните дейности. В допълнение Ви информираме, че до влизане в сила на Плана за статистически извадки, се прилага действието на параграф 10 (1) от Преходна разпоредба към Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, а именно:

„До влизането в сила на плана за статистически извадки по чл. 19, ал. 10 капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра предават в ИАРА попълнените декларации за произход по чл. 20 до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.“

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм