Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 467/11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С:

За длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• Образователна степен – професионален бакалавър;
• Професионална област – информатика и информационни технологии, статистика, технически науки, корабоводене, корабни машини и механизми и други в областта на морското дело;
• Минимален ранг – V младши;
• Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
• Допълнителни изисквания: MS Office, Internet, английски език – писмено и говоримо;
• Предимства: следдипломно обучение, специализация, владеене на друг западен език, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността: извършване на дейности свързани с актуализирането на информацията в регистрите по чл. 16 от ЗРА, обработка на преписки и документи свързани с управлението на риболовния флот, събиране и обобщаване на данни от сектор „Рибарство“, докладване на информация съгласно изискванията на националното и европейското законодателство, кореспонденция с национални, европейски и международни институции, браншови и неправителствени организации и граждани.
4. Размер на основната месечна заплата:
• От 460 лв. до 1800 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
• Тест и интервю.
6. Необходими документи,които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат:
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
• Копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет.2, стая „Деловодство“, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Информация във връзка с конкурса се обявява пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1. Телефон за контакти: 056/876073, както и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм