Обява за конкурс за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876073), на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД – 467/11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С:

За длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
• Образователна степен – професионален бакалавър;
• Професионална област – информатика и информационни технологии, статистика, технически науки, корабоводене, корабни машини и механизми и други в областта на морското дело;
• Минимален ранг – V младши;
• Професионален опит – не се изисква.
2. Допълнителни изисквания:
• Допълнителни изисквания: MS Office, Internet, английски език – писмено и говоримо;
• Предимства: следдипломно обучение, специализация, владеене на друг западен език, работа със специализиран софтуер.
3. Кратко описание на длъжността: извършване на дейности свързани с актуализирането на информацията в регистрите по чл. 16 от ЗРА, обработка на преписки и документи свързани с управлението на риболовния флот, събиране и обобщаване на данни от сектор „Рибарство“, докладване на информация съгласно изискванията на националното и европейското законодателство, кореспонденция с национални, европейски и международни институции, браншови и неправителствени организации и граждани.
4. Размер на основната месечна заплата:
• От 460 лв. до 1800 лв.
5. Начин на провеждане на конкурса:
• Тест и интервю.
6. Необходими документи,които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
– Към заявлението кандидатите следва да приложат:
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
• Копия от документи за придобита образователна-квалификационна степен.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
8. Документите за кандидатстване се подават на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет.2, стая „Деловодство“, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
9. Информация във връзка с конкурса се обявява пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1. Телефон за контакти: 056/876073, както и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.