ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.002-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г.“