Уведомление относно етикетирането на продукти от риболов и аквакултури

Във връзка с осигуряване на съответствие с правилата за етикетиране на продукти от риболов и аквакултури, и минимална информация за потребителите, предвидени в член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 35 от Регламент (ЕО) № 1379/2013, относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури уведомява всички търговци на риба и рибни продукти за задължителната минимална информация в етикета на предлаганите на пазара продукти от риболов и аквакултури:

а) търговското обозначение на видовете и тяхното научно наименование;

б) производствения метод, по-специално посредством думите „… улов …“ или „… сладководен улов …“ или „… отгледан в рибни стопанства …“;

в) зоната, в която продуктът е уловен или отгледан, и категорията риболовни уреди, използвани при улова на диви екземпляри, както е предвидено в първата колона от приложение III към Регламент (ЕО) № 1379/2013*;

г) дали продуктът е бил размразен;

д) датата на минимална годност, когато е уместно.

 

Повече информация може да намерите на следния линк:

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1379&from=BG

 

ПРИМЕР

Търговско име:

Сафрид

Научно наименование:

Trachurus mediterraneus ponticus

Риболовен уред:

ОТМ

Производствен метод:

Морски улов

Пресен
Зона

29 (GFCM)

37 (FAO)

или Черно море

 

 

Посоченият пример има илюстративен характер и не следва да се счита като задължителен.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм