Уведомление относно етикетирането на продукти от риболов и аквакултури

Във връзка с осигуряване на съответствие с правилата за етикетиране на продукти от риболов и аквакултури, и минимална информация за потребителите, предвидени в член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 35 от Регламент (ЕО) № 1379/2013, относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури уведомява всички търговци на риба и рибни продукти за задължителната минимална информация в етикета на предлаганите на пазара продукти от риболов и аквакултури:

а) търговското обозначение на видовете и тяхното научно наименование;

б) производствения метод, по-специално посредством думите „… улов …“ или „… сладководен улов …“ или „… отгледан в рибни стопанства …“;

в) зоната, в която продуктът е уловен или отгледан, и категорията риболовни уреди, използвани при улова на диви екземпляри, както е предвидено в първата колона от приложение III към Регламент (ЕО) № 1379/2013*;

г) дали продуктът е бил размразен;

д) датата на минимална годност, когато е уместно.

 

Повече информация може да намерите на следния линк:

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1379&from=BG

 

ПРИМЕР

Търговско име:

Сафрид

Научно наименование:

Trachurus mediterraneus ponticus

Риболовен уред:

ОТМ

Производствен метод:

Морски улов

Пресен
Зона

29 (GFCM)

37 (FAO)

или Черно море

 

 

Посоченият пример има илюстративен характер и не следва да се счита като задължителен.