Уведомление относно откриване на производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет съгласно процедура за определяне на реда за разпределяне на свободен капацитет в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), одобрена със Заповед № РД- 433/20.09.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА.
В тази връзка на основание чл. 66 и следващите от АПК, откривам производство по издаване на общ административен акт за разпределяне на риболовен капацитет. Проектът на заповед за откриване на производство по разпределяне на свободен капацитет и образци на Заявление за участие в процедурата са публикувани на интернет сайта на ИАРА: http://iara.government.bg.
С оглед на гореизложеното Ви уведомявам, че може да участвате в производството чрез писмени предложения и възражения. Предложенията и възраженията могат да бъдат подавани в едномесечен срок от датата на публикуване на уведомлението на адреса на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и/или на електронна поща: office@iara.government.bg.

Уведомление

Проект на заповед

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм