Обява за конкурс за длъжността главен секретар на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-394/31.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността „главен секретар“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас при следните условия:

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование: висше – магистър;
2. Професионален опит: 7 (седем) години управленски опит и/или работа в държавната администрация, и/или придобит V старши ранг.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
1. Висше образование: право или икономика;
2. Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език);
3. Компютърни умения.

III. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, координира и контролира функционирането на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор. Осъществява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена.

IV. Размер на основната месечна заплата:
От 700.00 лв. до 3200.00 лв.
(при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

V. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за развитие и ефективно управление в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“
2. Интервю.

VI. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобитият ранг като държавен служител (ако има такива – трудова, служебна, осигурителна книжка, заповед и др.).
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – http://iara.government.bg/

VII. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок, считано от датата следваща публикуване на обявлението за конкурса в стая „Деловодство“ етаж 2 на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес – гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа.
Телефон за информация: 056/876073.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС