Обява за конкурс за длъжността главен секретар на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-394/31.08.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжността „главен секретар“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас при следните условия:

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование: висше – магистър;
2. Професионален опит: 7 (седем) години управленски опит и/или работа в държавната администрация, и/или придобит V старши ранг.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
1. Висше образование: право или икономика;
2. Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език);
3. Компютърни умения.

III. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, координира и контролира функционирането на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на изпълнителния директор. Осъществява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена.

IV. Размер на основната месечна заплата:
От 700.00 лв. до 3200.00 лв.
(при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

V. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегия за развитие и ефективно управление в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“
2. Интервю.

VI. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
3. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобитият ранг като държавен служител (ако има такива – трудова, служебна, осигурителна книжка, заповед и др.).
Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от Интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – http://iara.government.bg/

VII. Място и срок за подаване на документите:
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок, считано от датата следваща публикуване на обявлението за конкурса в стая „Деловодство“ етаж 2 на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес – гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, всеки работен ден от 10.00 часа до 17.00 часа.
Телефон за информация: 056/876073.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм