ИАРА стартира подготовка на проект по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020)

11f26f06352139d6417bcca391bc2770_L

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури започна изготвянето на проект за повишаване на институционалния капацитет по опазването и устойчивата екс¬плоатация на рибните ресурси в рамките на общата поли¬тика в областта на рибарството по прилагане на правилата за отговорен риболов, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1224/2009 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2009 година.
ИАРА следва да подготви проектно предложение в качеството й на конкретен бенефициент по процедура чрез директно предоставяне BG14МFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение” на ПМДР (2014-2020). Финансовата помощ по реда на тази мярка е безвъзмездна, предоставя се в рамките на определения бюджет за мярката и е в размер до 100 % от общите допустими разходи за дейности. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя за подпомагане мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация.
За целите на бъдещия проект, на 24.08.2017 г. в гр. Бургас и гр. Варна, ръководството на Агенцията в лицето на изпълнителния директор доц. д-р Галин Николов и И.Д. главния секретар г-жа Ивелина Крушкова запознаха служителите от отдел „Рибарство и контрол“- Черно море, включващ сектори Бургас, Варна и Добрич на Главна дирекция „Рибарство и контрол“ с инициативата по подготовката на проектното предложение. За целите на правилното прилагане на заложените в процедурата индикатори за успех, г-н Тодор Ангелов- главен директор на дирекция „Рибарство и контрол“ и г-н Димитър Вълков- директор на дирекция „Управление и опазване на рибните ресурси“ проведоха тест за предварителна оценка на необходимостта от обучение на отговорните служители. Резултатите от проведените тестове, и след извършен задълбочен анализ ще очертаят конкретните направления за целите на повишаване на институционалния капацитет, съгласно изискванията на контролния Регламент 1224/2009 и ПМДР (2014-2020).

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм