УВЕДОМЛЕНИЕ За стартиране на производство по издаване на общ административен акт за допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) или в зони от тях, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-262/22.03.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт за допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) или в зони от тях, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-262/22.03.2017 г.
С оглед гореизложеното Ви уведомявам, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване на уведомлението на адреса на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в гр. Бургас, пощ. код: 8000; ул. Александър Батенберг № 1 и/или на електронната поща: е-mail: office@iara.government.bg.

Приложение:
1.Проект на заповед
2.Доклад от зам.-министри на земеделието, храните и горите

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм