УВЕДОМЛЕНИЕ За стартиране на производство по издаване на общ административен акт за допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) или в зони от тях, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-262/22.03.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам за стартирането на производство по издаване на общ административен акт за допълнение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) или в зони от тях, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-262/22.03.2017 г.
С оглед гореизложеното Ви уведомявам, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване на уведомлението на адреса на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в гр. Бургас, пощ. код: 8000; ул. Александър Батенберг № 1 и/или на електронната поща: е-mail: office@iara.government.bg.

Приложение:
1.Проект на заповед
2.Доклад от зам.-министри на земеделието, храните и горите