Установени административни нарушения при контролни проверки по р. Дунав

 

На 14 и 15.08.2017 г. при осъществени контролни проверки по река Дунав,
служители от отдел „Рибарство и контрол“ Западна България, област Видин,
установиха административни нарушения по смисъла на чл. 38, ал. (1) Забранява
се уловът, пренасянето, превозването и продажбата на риба и други водни
организми от обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 с размери, по-малки от
минимално допустимите, съгласно приложение № 2.
и чл. 22, ал. (1) Любителски риболов извършват физически лица, които
притежават билет за любителски риболов от Закона за рибарството и
аквакултурите. Съставени са 3 броя актове за установяване на
административно нарушение и 3 броя констативни протоколи. Установените улови
– шаран с размери под минимално допустимите, са върнати обратно в река
Дунав.
Продължават целенасочените проверки за нарушители на Закона за рибарството и
аквакултурите, с особено внимание на случаи на улов на маломерен шаран, във
връзка с чл. 38, ал. 1 и приложение № 2 към ЗРА.

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм