Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на активите и служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“