Свободен риболов на бяла риба

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на пролетно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарството и аквакултурите, ежегодно се въвеждат срокове на забрана за улова им през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти. В тази връзка и в съответствие с Приложение № 1 от ЗРА срокът на забрана за улов бяла риба /Sander lucioperca/ през периода на размножаването ú е определен от 15 март до 15 май. В Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури постъпи предложение за удължаване на крайната дата на забрана за риболов на бяла риба. В тази връзка ИАРА, Ви уведоми за започване на производство по издаване на общ административен акт за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/, установен в Приложение № 1 от ЗРА.

С оглед на гореизложеното, Ви информирам, че не се предвижда промяна за изменение на крайния срок на забраната за улов на бяла риба /Sander lucioperca/.