Списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Съгласно изискванията на чл.25 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от 26.04.2016г.)  и на чл.22 от Правилника за неговото прилагане (обн., ДВ, бр.79 от 07.10.2016г.) със заповед № РД 01-47 от 17.01.2017г. на министъра на труда и социалната политика беше утвърден Списък на икономическите, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните.

В Списъка са включени секторите „ Селско, горско и рибно стопанство“ (А) и „Хотелиерство и ресторантьорство“(I) съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008).

Утвърждаването на Списъка дава възможнжст за горепосочените сектори да бъдат издавани разрашения за сезонен работник за сезонна заетост над 90 дни до 9 месеца или да бъде извършена регистрация в Агенцията по заетостта за сезонна работа до 90 дни.

 

Заповед РД 01-47/17.01.2017 г.