Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на сервизна поддръжка на автомобилите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“

Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на сервизна поддръжка на автомобилите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“

Решение

Обявление

Документация

Образец № 2

Разяснение

Уведомление

Протокол

Решение

Обявление за възложена поръчка