Обява за конкурс за длъжността юрисконсулт в сектор „Организация, контрол и анализ“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-371/ 08.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжност ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в сектор „Организация, контрол и анализ“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.Бургас.

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образователна степен – магистър;
 • Професионална област – право;
 • Придобита юридическа правоспособност;
 • Минимален ранг – V младши;
 • Професионален опит – не се изисква.
 1. Допълнителни изисквания:
 • компютърна грамотност (Word, Excel);
 1. Кратко описание на длъжността: Осъществява правна помощ на Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, с адрес в гр. Бургас, включително и на всички териториални звена в структурата на агенцията, както и лично на изпълнителния директор, като осигурява защита на държавните интереси при осъществяване на процесуално представителство по съдебни дела.
 2. Размер на основната месечна заплата:
 • от 420 лв. до 1 800 лв.
 1. Начин за провеждане на конкурса:

-тест

– интервю.

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

– Към заявлението кандидатите да приложат:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
 • Копия от документи за придобита образователна степен;
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
 2. Документите за кандидатстване се подават в гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 в стая „Деловодство“ на етаж 2 всеки работен ден от 10:00 да 12:30 ч и от 13:00 до 17:00 ч., в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
 3. Информация във връзка с конкурса да се обяви на таблото пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 . Телефон за контакти: 056/ 876073, както и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС