Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-369/08.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжност младши експерт – 2 щатни бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.Бургас.

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образователна степен –бакалавър;
 • Професионална областБиология, Ихтиология, Хидробиология, екология и други в областта на рибарството и аквакултурите; Информатика, Информационни технологии и икономика, технически и хуманитарни науки, корабоводене, корабни машини и механизми и други в областта на морското дело;
 • Минимален ранг – V младши;
 • Професионален опит – не се изисква.
 1. Допълнителни изисквания: MS Office, Internet, английски език – писмено и говоримо;
 2. Кратко описание на длъжността: Обработване на преписки и участие в дейности за постигане на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите в страната. Събиране и обобщаване на статистически данни за сектор „Рибарство”. С дейността си помага за възстановяване и опазване на биологичното равновесие и биологичното разнообразие. Прилага нормативната база и законодателството на ЕС, отнасяща се за сектор „Рибарство”.
 3. Размер на основната месечна заплата:
 • от 420 лв. до 1 800 лв.
 1. Начин на провеждане на конкурса:

– тест

– интервю

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

– Към заявлението кандидатите да приложат:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
 • Копия от документи за придобита образователна степен;
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
 2. Документите за кандидатстване се подават в гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 в стая „Деловодство“ етаж 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
 3. Информация във връзка с конкурса да се обяви на таблото пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 . Телефон за контакти: 056/ 876073

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС