Обява за конкурс за длъжността младши експерт – 2 щатни бройки в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 /тел.: 056/876073/, на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № РД-369/08.12.2016 г. на изпълнителния директор на ИАРА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за длъжност младши експерт – 2 щатни бройка в дирекция „Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр.Бургас.

 1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
 • Образователна степен –бакалавър;
 • Професионална областБиология, Ихтиология, Хидробиология, екология и други в областта на рибарството и аквакултурите; Информатика, Информационни технологии и икономика, технически и хуманитарни науки, корабоводене, корабни машини и механизми и други в областта на морското дело;
 • Минимален ранг – V младши;
 • Професионален опит – не се изисква.
 1. Допълнителни изисквания: MS Office, Internet, английски език – писмено и говоримо;
 2. Кратко описание на длъжността: Обработване на преписки и участие в дейности за постигане на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите в страната. Събиране и обобщаване на статистически данни за сектор „Рибарство”. С дейността си помага за възстановяване и опазване на биологичното равновесие и биологичното разнообразие. Прилага нормативната база и законодателството на ЕС, отнасяща се за сектор „Рибарство”.
 3. Размер на основната месечна заплата:
 • от 420 лв. до 1 800 лв.
 1. Начин на провеждане на конкурса:

– тест

– интервю

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

– Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

– Към заявлението кандидатите да приложат:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
 • Копия от документи за придобита образователна степен;
 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.
 2. Документите за кандидатстване се подават в гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 в стая „Деловодство“ етаж 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса.
 3. Информация във връзка с конкурса да се обяви на таблото пред стая „Деловодство“ на етаж 2 в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на адрес: гр. Бургас, ул. „Александър Батенберг“ № 1 . Телефон за контакти: 056/ 876073

 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС

Защита на вашите данни.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на агенцията възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Не съм съгласен

Съгласен съм