Процедура по възлагане чрез публично състезание на обществена поръчка с предмет: „Наемане на кораби, оборудвани за извършване на изследвания“