Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Сключване на застраховка „Каско“ или еквивалентно на служебните автомобили за нуждите на Изпълнител на агенция по рибарство и аквакултури”