Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“