ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Полиграфическа изработка и доставка на бланки, дневници, актове и констативни протоколи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”