ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Oсигуряване на комуникационна (IP VPN) свързаност за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”