ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Сключване на застраховки: Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или еквивалент и застраховка „Злополука“ или еквивалент на МПС и колесари (ремаркета) ползвани от Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и териториалните й звена“