ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Ремонт на двигатели на плавателни средства ползвани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“