ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Доставка и монтаж на 4 броя Z – колони за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”