ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилите и колесари за лодки, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“