ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Предоставяне на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобили и колесари за лодки, находящи се в Централно управление на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и в сектор „Рибарство и контрол“ – гр. Бургас