ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на марки за риболовни мрежи за нуждите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“