ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Застраховка на хардуер, собственост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури”