Проект по ОПАК № А13-31-9/24.09.2014 „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

1EU

1OPAC_color_bg1logo ESF_BG

 
 
 
 
 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

ИАРА – Договор по ОПАК

Покана откриваща пресконференция по ОПАК

Презентация откриваща пресконференция по ОПАК

Покана закриваща пресконференция по ОПАК

Дневен ред закриваща пресконференция по ОПАК

Презентация закриваща пресконференция по ОПАК