Проект по ОПАК №14-22-42/28.10.2014 г. „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на ИАРА за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията”

1EU

1OPAC_color_bg1logo ESF_BG

 
 
 
 
 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ИАРА – Договор по ОПАК

Покана встъпителна пресконференция по ОПАК

Презентация встъпителна пресконференция по ОПАК

Покана заключителна пресконференция по ОПАК

Презентация заключителна пресконференция по ОПАК