ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР ЗА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН“, СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №14-32-25/26.09.2014 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ 2007-2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД“