ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейностите по информация и публичност по проект: „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА”