УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗРАБОТВАНЕ, ДИЗАЙН И СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“