УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

 

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации 

Методика за оценка на офертите

Образци

Решение РД-135/27.02.2015 г.

Документация, изменена с Решение РД-135/27.02.2015 г.

Методика за оценка, изменена с Решение РД-135/27.02.2015 г.

Образци, изменени с Решение РД-135/27.02.2015 г.

Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

Съобщение до всички участници 

Протокол – 08.04.2015 г.

Протокол – 09.04.2015 г.

Съобщение по чл. 69 А, ал. 3 от ЗОП – 08.05.2015 г.

Решение № РД-278 от 13.05.2015 г.

Протокол 2 – 14.05.2015 г.

Протокол 3 – 14.05.2015 г.

Договор №Д-60 – 25.06.2015 г.

Приложение част 1 – 25.06.2015 г.

Приложение част 2 – 25.06.2015 г.

Информация за сключен договор – 25.06.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция – 16.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-60/16.06.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка