УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВАЛИДИЗИРАНЕ НА ДАННИТЕ И ОБЕДИНЯВАЩ РЕГИСТЪР НА УЛОВИТЕ И ПРОДАЖБИТЕ НА ИАРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И НА АВТОМАТИЗИРАН ОБМЕН“

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – ДОКЛАД

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – СТАНОВИЩЕ

Решение

Обявление

Документация

Технически спецификации

Методика за оценка на офертите

Образци

Решение № РД – 136 от 27.02.2015 г.

Документация, изменена с  Решение № РД – 136 от 27.02.2015 г.

Образци, изменени с Решение № РД – 136  от 27.02.2015 г.

Писмо до всички участници

Въпроси и отговори 

Решение № РД – 197 от 02.04.2015 г.

Въпроси и отговори – 27.04.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ – 30.04.2015 Г.

Протокол – 05.06.2015 г.

Съобщение по чл. 69А, ал.3 от ЗОП – 19.06.2015 г.

Протокол №2 – 25.06.2015 г.

Протокол №3 – 25.06.2015 г.

Решение РД-394 част 1 – 25.06.2015 г.

Решение РД-394 част 2 – 25.06.2015 г.

Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Приложения 1 и 2 към Договор № Д-71

Приложение 3 към Договор № Д-71

Приложение 4 към Договор № Д-71

Обявление за възложена поръчка – 05.08.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Информация за извършени плащания по Договор № Д-71/31.07.2015 г.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка – 06.10.2015 г.