Прилагане на финансов инструмент по ПМДР 2014-2020 г.

С цел изготвянето на предварителна оценка за прилагане на финансов инструмент по ПМДР 2014-2020 г., е необходимо да се съберат данни и информация за наличното предлагане на финансиране на МСП. В тази връзка е разработен въпросник, който цели събирането на необходимата информация от представители, определящи и формиращи политиките в сектора. Всяко заинтересовано и ангажирано в сектора лице може да попълни приложения въпросник. Попълнените въпросници следва да бъдат изпратени в срок до 29.08.2014 г. на следния електронен адрес: stoyan.urumov@iara.government.bg.

Въпросник